ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου
Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευόμενου Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 2022 - 2023


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Μεταδημότευση
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση
Αίτηση Μεταδημότευσης
Αίτηση Δημοτολογίου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αίτηση Αναμόρφωσης Λογαριασμού Ύδρευσης Βάσει Του Άρθρου 23 Του Κανονισμού
Αίτηση Διαγραφής Χρήστη Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου
Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Επανασύνδεσης Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Κατασκευής Νέας Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Μεταβολής Ιδιοκτήτη Ακινήτου
Αίτηση Οριστικής Διακοπής Παροχής Ύδρευσης Και Διαγραφής Από Το Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης
Αίτηση Προσωρινής Διακοπής Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Τιμολόγησης Κατανάλωσης Με Τιμολόγιο Κοινοχρήστου


ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ
Αίτηση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μη Οφειλής Εισφοράς Σε Χρήμα & Υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας
Αίτηση Δήλωσης Ορθών Τετραγωνικών Μέτρων